پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
صفحه 
 از 2
رکورد 1 تا 20 از 28
 
ردیف
نام خدمت
نوع بیمه
تعرفه یک ناحیه
تعرفه دو ناحیه
تعرفه سه ناحیه
تعرفه چهار ناحیه
42 درمانهای روتین فیزیوتراپی فاقد دفترچه بیمه - آزاد 579٬124 ریال 900٬000 ریال 1٬150٬000 ریال 1٬300٬000 ریال
28 درمان با CPM بانک تجارت 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال
27 شاک ویو ESWT بانک تجارت 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال
26 لیزر کم توان بانک تجارت 220٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال
25 درمانهای روتین فیزیوتراپی بانک تجارت 370٬000 ریال 670٬000 ریال 850٬000 ریال 850٬000 ریال
24 درمان با CPM بانک صادرات ایران 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال
23 شاک ویو ESWT بانک صادرات ایران 985٬000 ریال 750٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال
22 لیزر کم توان بانک صادرات ایران 220٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال
21 درمانهای روتین فیزیوتراپی بانک صادرات ایران 370٬000 ریال 670٬000 ریال 850٬000 ریال 850٬000 ریال
20 درمان با CPM بانک سپه 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال
18 لیزر کم توان بانک سپه 220٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال
17 درمانهای روتین فیزیوتراپی بانک سپه 370٬000 ریال 670٬000 ریال 850٬000 ریال 850٬000 ریال
16 درمان با CPM بانک ملی ایران - کارکنان 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال
15 شاک ویو ESWT بانک ملی ایران - کارکنان 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال
14 لیزر کم توان بانک ملی ایران - کارکنان 220٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال
13 درمانهای روتین فیزیوتراپی بانک ملی ایران - کارکنان 370٬000 ریال 670٬000 ریال 850٬000 ریال 850٬000 ریال
12 درمان با CPM بانک ملی ایران - بازنشستگان 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال 220٬000 ریال
11 شاک ویو ESWT بانک ملی ایران - بازنشستگان 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال
10 لیزر کم توان بانک ملی ایران - بازنشستگان 220٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال 440٬000 ریال
9 درمانهای روتین فیزیوتراپی بانک ملی ایران - بازنشستگان 370٬000 ریال 670٬000 ریال 850٬000 ریال 850٬000 ریال