سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
صفحه 
 از 3
رکورد 1 تا 20 از 42
 
ردیف
نام خدمت
نوع بیمه
تعرفه یک ناحیه
تعرفه دو ناحیه
تعرفه سه ناحیه
تعرفه چهار ناحیه
58 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی بانک کشاورزی 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
57 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی بانک ملی ایران - جانبازان 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
56 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی بانک ملی ایران - بازنشستگان 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
55 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی بانک ملی ایران - کارکنان 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
54 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی بانک سپه 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
53 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی بانک صادرات ایران 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
52 آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه ، اسفنگتر ادراری و مقعدی بانک تجارت 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
51 آموزش بیوفیدبک با هر روشی بانک کشاورزی 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
50 آموزش بیوفیدبک با هر روشی بانک ملی ایران - جانبازان 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
49 آموزش بیوفیدبک با هر روشی بانک ملی ایران - بازنشستگان 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
48 آموزش بیوفیدبک با هر روشی بانک ملی ایران - کارکنان 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
47 آموزش بیوفیدبک با هر روشی بانک سپه 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
46 آموزش بیوفیدبک با هر روشی بانک صادرات ایران 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
45 آموزش بیوفیدبک با هر روشی بانک تجارت 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال 1٬202٬000 ریال
42 درمانهای روتین فیزیوتراپی فاقد دفترچه بیمه - آزاد 579٬124 ریال 900٬000 ریال 1٬150٬000 ریال 1٬300٬000 ریال
28 درمان با CPM بانک تجارت 258٬000 ریال 258٬000 ریال 258٬000 ریال 258٬000 ریال
27 شاک ویو ESWT بانک تجارت 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال 985٬000 ریال
26 لیزر کم توان بانک تجارت 258٬000 ریال 516٬000 ریال 516٬000 ریال 516٬000 ریال
25 درمانهای روتین فیزیوتراپی بانک تجارت 403٬000 ریال 725٬000 ریال 926٬000 ریال 926٬000 ریال
24 درمان با CPM بانک صادرات ایران 258٬000 ریال 258٬000 ریال 258٬000 ریال 258٬000 ریال