صفحه 
 از ۶
رکورد ۱۰۱ تا ۱۱۵ از ۱۱۵
نوع صفحه
عنوان صفحه
امکان ثبت نظر؟
لینک صفحه
نمایش صفحه بیماریها و مشکلات
نمایش صفحه درمان فیزیوتراپی در بیماری دژنراتیو دیسک
نمایش صفحه فیزیوتراپی در بورسیت های شانه Shoulder Bursitis
نمایش صفحه آشنائی با درمان الکترومگنتیک فیلد (مگنتوتراپی) در فیزیوتراپی کیمیا
نمایش صفحه الکتروتراپی و مدالیته های الکتریکی
نمایش مقاله ارزیابی و درمان مکانیکی (روش مکنزی MDT)
نمایش صفحه ارزیابی قدرت عضلات دست با استفاده از کیت مخصوص ارزیابی دست
نمایش صفحه ارزیابی قدرت عضلات با استفاده از دستگاه مخصوص دینامومتر
نمایش صفحه فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی
نمایش صفحه آموزش تعادل و راه رفتن در بیماران نورولوژیک و ارتوپدیک
نمایش صفحه آشنائی با آلگومتری عضلات در فیزیوتراپی کیمیا
نمایش صفحه فیزیوتراپی در آسیب منیسکهای زانو
نمایش صفحه فیزیوتراپی در آسیب رباطهای صلیبی و طرفی زانو
نمایش صفحه آشنایی با آزمون تعادلی برگ BBS
نمایش صفحه فیزیوتراپی در آرتریت دژنراتیو (آرتروز) زانو